Πριν από την οριστική λήξη του έργου θα πραγματοποιηθεί τριήμερο διεθνές επιστημονικό συνέδριο στη Θεσσαλονίκη με θέμα «Λαϊκισμός και δημοκρατία». Το συνέδριο, στο οποίο θα συμμετάσχουν, πέρα από την ομάδα έργου, διεθνούς κύρους ομιλητές αλλά και νεότεροι συμμετέχοντες, θα αποτελέσει την καταληκτική δραστηριότητα του προγράμματος με στόχο την ευρύτατη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων στη διεθνή επιστημονική κοινότητα και την ευρύτερη δημόσια σφαίρα, καθώς και την ενδυνάμωση του δημόσιου διαλόγου αναφορικά με το θέμα του λαϊκισμού και την επίδρασή του στη δημοκρατία και το πολιτικό σύστημα εν γένει.
Πριν την πραγματοποίηση του συνεδρίου θα διαμορφωθεί και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του διαδικτυακού Παρατηρητηρίου – αλλά και θα διανεμηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους συμμετέχοντες – επιστημονικό κείμενο της ερευνητικής ομάδας που θα εκθέτει τους βασικούς θεματικούς άξονες του ερευνητικού προγράμματος, τα κυριότερα ευρήματα, τα σημεία συζήτησης και προβληματισμού, καθώς και τους στόχους του συνεδρίου.
Κατά τη διάρκεια του διεθνούς συνεδρίου θα υπάρχει η δυνατότητα live web-streaming ώστε και ενδιαφερόμενοι που δεν θα μπορέσουν να παρευρεθούν στο συνέδριο να μπορούν να παρακολουθήσουν τις εργασίες του real time. Μετά το πέρας του συνεδρίου οι βιντεοσκοπημένες εργασίες του διεθνούς συνεδρίου θα διαμορφωθούν ειδικά προκειμένου να αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα/portal του Παρατηρητηρίου.
Το συνέδριο θα λάβει χώρα στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕΔΕΑ) του ΑΠΘ μεταξύ 26-28 Ιουνίου 2015.
Χρήσιμα υλικά σχετικά με τα συνέδριο