Το ερευνητικό πρόγραμμα POPULISMUS εμπεριέχει ένα πυκνό πλέγμα δραστηριοτήτων με στόχο την εννοιολογική, αναλυτική και ερμηνευτική αναβάθμιση της ικανότητας διερεύνησης του λαϊκιστικού λόγου και της σχέσης του με τη δημοκρατία. Η πλήρης ανάπτυξη και ολοκλήρωση του έργου προβλέπει τέσσερα βήματα (Ενότητες Εργασίας). Η προπαρασκευαστική ΕΕ1 είχε καθοριστικό χαρακτήρα καθώς επέτρεψε στα μέλη της ερευνητικής ομάδας να: 1. Αποκωδικοποιήσουν και ταξινομήσουν τις υπάρχουσες προσεγγίσεις στον λαϊκισμό όπως εμφανίζονται στη σχετική διεθνή βιβλιογραφία, εντοπίζοντας κενά και αστοχίες, 2. Να συγκροτήσουν μια ιστορική γενεαλογία του λαϊκιστικού φαινομένου από τις απαρχές του μέχρι σήμερα, στοιχειοθετώντας την πολλαπλότητα των εκφάνσεών του, 3. Να αποκτήσουν/τελειοποιήσουν ερευνητικές δεξιότητες πάνω στην ανάλυση του λόγου και να αρθρώσουν μια αρχική μεθοδολογική στρατηγική για την ανάλυση του λαϊκιστικού λόγου με αναφορά στο εννοιολογικό και θεωρητικό οπλοστάσιο της Σχολής του Essex. Εκτός της βιβλιογραφικής έρευνας και της διαρκούς συνεργασίας των μελών της ομάδας, σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο της ΕΕ1 κατείχε η διοργάνωση ενός τριήμερου διεθνούς εργαστηρίου (international workshop) με τη συμμετοχή διεθνών και Ελλήνων ομιλητών που εξειδικεύονται στο πεδίο της μελέτης και της μεθοδολογίας της.

Στην ΕΕ2 τα μέλη της ερευνητικής ομάδας πραγματοποίησαν σειρά επισκέψεων, κυρίως σε χώρες του εξωτερικού, για την συλλογή υλικού, την πραγματοποίηση συνεντεύξεων και ερευνητικών συναντήσεων πάνω στο θέμα του λαϊκισμού και των επιπτώσεών του στη δημοκρατία. Επιτεύχθηκε έτσι η πληρέστερη γνώση της επιτόπιας κατάστασης σε περιοχές που θεωρούνται επίκεντρα λαϊκιστικών κινητοποιήσεων (Βενεζουέλα και Αργεντινή στη Λατινική Αμερική× ΗΠΑ× Γαλλία και Ολλανδία, Ισπανία και Ελλάδα στην Ευρώπη). Παράλληλα, ξεκίνησε η επεξεργασία και οργάνωση του υλικού που συγκεντρώθηκε κατά την επιτόπια έρευνα, σε συσχέτιση με τη βιβλιογραφική και ιστορική έρευνα της ΕΕ1, και η αξιοποίηση των πορισμάτων των δύο πρώτων ΕΕ στο διαμορφούμενο διαδικτυακό Παρατηρητήριο του προγράμματος. Στο επόμενο βήμα, στην ΕΕ3, η μεθοδολογία ανάλυσης λόγου που θα έχει προκύψει κατά την ΕΕ1 θα εφαρμοστεί στην ανάλυση του υλικού της επιτόπιας έρευνας της ΕΕ2. Ειδικότερα, θα γίνει επεξεργασία τριών θεματικών μελετών: 1. Σύγχρονος αριστερός λαϊκισμός στην Λατινική Αμερική, 2. Ακροδεξιός λαϊκισμός στην Ευρώπη, 3. Λαϊκισμός και αντιλαϊκισμός σε συνθήκες κρίσης: προκλήσεις για τη δημοκρατία. Οι εν λόγω θεματικές μελέτες (ΕΕ3) θα διευρύνουν το γνωστικό απόθεμα πάνω στο εξεταζόμενο φαινόμενο, θα καταδείξουν την αναλυτική εμβέλεια της προσέγγισής μας και, τέλος, θα αναδείξουν τα πλεονεκτήματα αλλά και τυχόν αδυναμίες του λογο-αναλυτικού μοντέλου, επιτρέποντας αναγκαίες αναθεωρήσεις.

Συνοδεύοντας το ερευνητικό πρόγραμμα ως την ολοκλήρωσή του, η ΕΕ4 στοχεύει στη συναγωγή των τελικών ερευνητικών συμπερασμάτων μέσω της διασύνδεσης των θεματικών μελετών (ΕΕ3) και της βιβλιογραφικής/ιστοριογραφικής επισκόπησης (ΕΕ1) και της πλατύτερης δυνατής δημοσιοποίησής τους. Στο επίκεντρο τούτου του τελικού βήματος τίθεται η ευρύτατη διάχυση των τελικών συμπερασμάτων και των εν γένει ερευνητικών ευρημάτων μέσω: 1.Της διοργάνωσης διεθνούς συνεδρίου για τον λαϊκιστικό λόγο και τη δημοκρατία, 2.Της σταδιακής ανάπτυξης του διαδικτυακού Παρατηρητηρίου προς την πλήρη λειτουργία της πλατφόρμας του, και 3. Της ολοκλήρωσης, παρουσίασης στο συνέδριο και κατάθεσης προς δημοσίευση των επιστημονικών κειμένων/άρθρων της ερευνητικής ομάδας.