Αξιοποίηση κρατικής περιουσίας για την έξοδο από την κρίση