Από τις πλατείες των Ελλήνων στην κυβέρνηση της ελεύθερης Ελλάδας